İncil

İncil

İncil, Bir kitap mıdır, yoksa “iyi haber” mi demektir?

incilİncil, Yunanca “Ευαγγέλιον” (Evangelion) şeklinde yazılır ve iyi haber, müjde anlamına gelir. Aslında ilk kullanımı bir kitap ismi olmasından ziyade bir haberi tarif etmek şeklindedir.

İncil’in ilk dört kitabı İsa Mesih’in yaşamı, öğretileri, işleri, ölümü ve dirilişini farklı açılardan işlemektedir. Bunlar ‘müjde’, ‘iyi veya hoş haber’ anlamına gelen ‘İncil’ olarak bilinir. Çünkü İsa Mesih’in dünyaya gelişi, ölümü ve dirilişi biz insanlığın kurtuluşu ve yararı için olduğundan buna ‘İyi Haber’ denilmiştir.

İncil’in Elçilerin İşleri kitabı ise ilk kilisenin nasıl oluştuğunu ve nasıl dünyanın en uzak bölgelerine kadar yayıldığını anlatır. Bundan sonra özellikle Pavlus ve İsa Mesih’in diğer elçileri tarafından yazılan mektuplar vardır ki, bu mektuplarda imanlıların olgunlaşmasına yardım eden bir sürü öğüt, talim, uyarılar vs… bulunur.

En son olarak da İncil’in Esinleme kitabıysa bizlere gelecekte neler olacağını ve her şeyin nasıl Tanrı’nın iradesi doğrultusunda sonuçlanacağını sembolik bir dille açıklar.

Hristiyan kelimesinin ilk kullanımı da İncil içinde anlatılmaktadır.

İncil, Elçilerin İşleri 11:25-26
Sonra Barnaba, Saul’u aramak için Tarsus’a gitti. Onu bulunca da Antakya’ya getirdi. Böylece Barnaba’yla Saul bütün bir yıl oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya’da Mesihçiler (Hristiyanlar) adı verildi.

Bu kitabın ana mesajı İsa Mesih’in kimliği ve eylemleridir. Hristiyanlar için insanlığın temel sorunu günahtır. Günahkar insan kutsal tanrı ile ilişki kuramaz. Günah insana ölüm getirir ve herkes bu ölümü hak etmektedir. Dünyada yaşamış tek günahsız kişi olan İsa Mesih ise insanların günahlarını bağışlatan bir kurban olarak çarmıhta ölmüştür. Tanrı bu kurbanı kabul ederek, İsa Mesih’i ölümden diriltmiştir. Eğer bir insan İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine ve bu gerçeklerin onun yaşamındaki etkilerine iman ederse (güvenirse) günahlarından ve sonuçlarından kurtulacaktır. İsa Mesih’in ölümü günahları bağışlatan bir kurban (kefaret kurbanı) işlevi görmüştür. İsa Mesih, ölüp dirilmekle biz insanlar için kurtuluş yolunu açmıştır. O’na iman eden, gerçek Müjde’ye kavuşur. Hristiyanlık inancında kurtuluş; Rab İsa Mesih’e iman yoluyladır. Hristiyan olmak için http://www.hristiyanolmak.com sitesini kullanabilirsiniz.

İncil’in bölümleri;

MÜJDELER (4 kitap)

1. Matta
2. Markos
3. Luka
4. Yuhanna

TARİHSEL (1 kitap)

1. Elçilerin İşleri

PAVLUS’UN MEKTUPLARI (14 kitap)

1. Romalılar
2. 1. Korintliler
3. 2. Korintliler
4. Galatyalılar
5. Efesliler
6. Filipililer
7. Koloseliler
8. 1. Selanikliler
9. 2. Selanikliler
10. 1. Timoteos (Timoteyus)
11. 2. Timoteos (Timoteyus)
12. Titus
13. Filimon (Filimun)
14. İbraniler

GENEL MEKTUPLAR (7 kitap)

1. Yakup (Yakub)
2. 1. Petrus
3. 2. Petrus
4. 1. Yuhanna
5. 2. Yuhanna
6. 3. Yuhanna
7. Yahuda

KEHANET (1 kitap)

1. Vahiy

HRİSTİYANLARIN İNANDIĞI KUTSAL KİTAPLARI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ


(English: http://www.turkishchristians.net)