Türkçe Hristiyanlık Arşivi'ne ulaşmak için HristiyanForum.com'a üye olun!

İncil

İncil, Bir kitap mıdır, yoksa “iyi haber” mi demektir?

incilİncil, Yunanca “Ευαγγέλιον” (Evangelion) şeklinde yazılır ve iyi haber, müjde anlamına gelir. Aslında Hristiyanlık‘taki kullanımı; bir kitap isminden ziyade bir haberi tarif etmek şeklindedir.

Hıristiyanlık inancının kutsal kitaplarından İncil‘in ilk dört kitabı İsa Mesih’in yaşamı, öğretileri, işleri, ölümü ve dirilişini farklı açılardan işlemektedir. Bunlar ‘müjde’, ‘iyi veya hoş haber’ anlamına gelen ‘İncil’ olarak bilinir. Çünkü O’nun dünyaya gelişi, ölümü ve dirilişi biz insanlığın kurtuluşu ve yararı için olduğundan Hristiyanlık inancında buna ‘İyi Haber’ denilmiştir.

Elçilerin İşleri kitabı ise ilk kilisenin nasıl oluştuğunu ve nasıl dünyanın en uzak bölgelerine kadar yayıldığını anlatır. Bundan sonra özellikle Pavlus ve diğer elçiler tarafından yazılan mektuplar vardır ki, bu mektuplarda imanlıların olgunlaşmasına yardım eden bir sürü öğüt, talim, uyarılar vs… bulunur.

En son olarak da Esinleme kitabıysa bizlere gelecekte neler olacağını ve her şeyin nasıl Tanrı’nın iradesi doğrultusunda sonuçlanacağını sembolik bir dille açıklar.

Hristiyan kelimesinin ilk kullanımı da İncil içinde anlatılmaktadır.

Elçilerin İşleri 11:25-26

Sonra Barnaba, Saul’u aramak için Tarsus’a gitti. Onu bulunca da Antakya’ya getirdi. Böylece Barnaba’yla Saul bütün bir yıl oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya’da Mesihçiler (Hristiyanlar) adı verildi.

İncil’in bölümleri;

MÜJDELER (4 kitap)

1. Matta
2. Markos
3. Luka
4. Yuhanna

TARİHSEL (1 kitap)

1. Elçilerin İşleri

PAVLUS’UN MEKTUPLARI (14 kitap)

1. Romalılar
2. 1. Korintliler
3. 2. Korintliler
4. Galatyalılar
5. Efesliler
6. Filipililer
7. Koloseliler
8. 1. Selanikliler
9. 2. Selanikliler
10. 1. Timoteos (Timoteyus)
11. 2. Timoteos (Timoteyus)
12. Titus
13. Filimon (Filimun)
14. İbraniler

GENEL MEKTUPLAR (7 kitap)

1. Yakup (Yakub)
2. 1. Petrus
3. 2. Petrus
4. 1. Yuhanna
5. 2. Yuhanna
6. 3. Yuhanna
7. Yahuda

KEHANET (1 kitap)

1. Vahiy

HRİSTİYANLARIN İNANDIĞI KUTSAL KİTAPLARI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

TURKISH CHRISTIANS NETWORK